Обучения

Професионализмът и мотивацията на социалните работници са ключови фактори за подобряване качеството на социалните услуги, а оттам и качеството на живот на хората с увреждания. Ето защо фондация „Де Пасарел България“ развива обучителна програма, която систематично и с гарантирано качество да отговори на обучителните нужди в сферата на социалните услуги.

Фондация „Де Пасарел България“ предоставя обучения за различни групи професионалисти, които са ангажирани в областта на социалните услуги – мениджъри на доставчици, ръководители на социални услуги, социални работници, специалисти и базисни социални рабоници.

Обученията адресират актуални проблеми и възможности за подобряване качеството на социалните услуги и са групирани в няколко основни направления – управление на социалните услуги и организационно развитие,  развитие на екипи, подобряване на професионализма чрез прилагане на иновативни инструменти за индивидуално планиране и мониторинг на качеството в социалните услуги.

Освен натрупване на знания и развитие на професионални умения, всяко обучение включва подходящ практически модул (работа по случай, упражнения, ролеви игри) и предоставя възможност за активна обмяна на опит и установяване на лични контакти между участниците.

„Де Пасарел България“ предлага на участниците в обученията възможност да ползват предлаганите от фондацията консултации по конкретни въпроси, теоретични разработки от библиотеката и практически инструменти като например Автоматизиран продукт за индивидуално планиране.

Участниците, преминали успешно обученията, получават сертификати.

 

 

ОБУЧЕНИЯ: 

 

 

Деинституционализацията на услугите за деца – предизвикателства за общините като доставчици на новите  услуги „Център за настаняване от семеен тип”

 

Тридневно въведително обучение, което е предназначено за представители на общинската администрация, които са отговорни за провеждането на социалната политика,  доставката на социалните услуги и/или ангажирани в реализацията на проектите по деинституционализация чрез изграждането на новите услуги “Център за настаняване от семеен тип”.

Основни теми в програмата на обучението са:

  • специфика на деинституционализицията и новите социални услуги в общността
  • особеностите на резидентните услуги за деца и младежи с увреждания
  • инфраструктура и организация на средата на живот в ЦНСТ
  • ефективно управление на персонала
  • взаимодействе на ЦНСТ с общността и със социалните, образователните, здравните и културни услуги.

 

Съдържанието на обучението се основава на действащата нормативна уредба за социалните услуги, Визията за деинституционализация на децата в Република България и Плана за действие към нея, наредбите и методиките за услугите за деца и младежи, европейските принципи в грижата за деца с увреждания и за предоставяне на семеен тип услуги за деца без семейства и добрите практики в страната.

 

 

Индивидуално планиране на социалната грижа

 

Двудневно обучение с демонстрация на софтуер за социални работници и ръководители на социални услуги.

Прилагането на индивидуалното планиране е израз на подхода в социалната работа, при който в центъра е поставена личността на клиента. Осъществяването му се основава на определени ценности на социалните работници и на техния професионализъм, който се проявява във владеенето на определен инструментариум.

В хода на обучението подробно се разглеждат отделните елементи и аспекти на индивидуалното планиране като специално се подчертава неговият процесуален и динамичен характер. Разграничават се трите равнища на индивидуално планиране: базисна грижа, индивидуализирана базисна грижа и личностно развитие.

Участниците се запознават с инструменти за оптимизиране на процесите по индивидуално планиране, които подпомагат и структурирарт работата на екипа в различните етапи на процеса.

Обучението включва демонстрация на софтуерен продукт за индивидуално планиране АППИ, разработен от фондация „Де Пасарел България“ съвместно с холандски експерти, който стъпва на най-ценните резултати от многогодишния холандски опит, като ги приспособява към спецификата на българската ситуация и изискванията на българското законодателство.

В края на обучението се дискутират възможностите за конкретното прилагане на този подход в конкретните условията на услугите, в които са ангажирани участниците.

 

 

Качество и ефективност на социалните услуги

 

Тридневно обучение, което е насочено към екипи на социалните услуги.

Целта на семинара е надграждане на знанията и развитие на умения и нагласи за ефективно предоставяне на качествени услуги, чрез стимулиране на екипната работа, развитие на професионализма и координацията между услугите.

 

Участниците ще повишат своята квалификация по въпросите на ефективното предоставяне на социални услуги, професионалното качество на услугите и удовлетвореността на потребителите.  Семинарът предоставя възможности за надгражданена знанията и развитие на умения, свързани с:

  • организацията на доставката на услугата, основана на качеството (план за развитие на услугата, мисия и визия на услугата)
  • координация  на действията със заинтересованите страни и останалите услуги в общността
  • организация на дейността на услугата по ефективен и ефикасен начин: ефективно усвояване на ресурсите, управление на персонала, вътрешен ред, правила и процедури