Социално включване

Още с първата глътка въздух, всеки един от нас се появява  на този свят с неотнемаеми, прилежащи му права. Без значение към коя социална група принадлежим, без значение присъщите ни чудатости  или по-неравностойната позиция, в която се намираме, ние имаме правото да бъдем приети редом с всички останали.  Имаме правото да се трудим, да бъдем уважавани и зачитани. Именно това стои в основата на разбирането и идеята  за социално включване.

 

Човек е социално същество и като такова има нужда от  допир и постоянен контакт с други себеподобни. Tук идва и огромната грешка, както на институциите, така и на обществото като цяло, в приетия модел на отношение към хората с увреждания. Те биват отделяни и изключвани от социума, като така  им се създават предпоставки, да стават все по-неспособни и социално неприемливи. 

 

Как да се промени това разбиране и нагласа, а също така и как да се организира и постигне  социалното включване? С търсене на отговори и решения на тези въпроси се е заела нашата организация.

 

Мисията на фондация „Де Пасарел“ е насочена към социалното включване  на хората с интелектуални увреждания и възможността те да имат нормален живот в обществото, към какъвто се стремим и заслужаваме всички ние. Наш основен приоритет е насочването и подпомагането на процеса на социално включване на хората с увреждания, чрез осигуряване на възможности за достоен, равноправен и пълноценен живот.

 

За да може да се случи интеграцията в социален аспект, нашите усилия са насочени в три основни направления:

 

 1. Подобряване и организиране на системата от социални услуги, така че тя да функционира и да се развива непрестанно  в интерес на хората с увреждания.

 

 

 2. Транформиране и отваряне на т. нар. общодостъпни системи – образование, здравеопзване, организация на културния живот, пазар на труда и пр., тъй като най-вече в тези сфери се поставя преградата между хората с увреждания и останалите, което е и основна причина за неспособността им на адаптация, неприемането от страна на обществото и последвалото социално изключване.

 

 

 3. Формиране на една приемаща нагласа в обществото.  Това е едно от основните предизвикателства пред които сме изправени. Промените трябва да се случат не само на ниво държава, но и в общество като цяло. Директивите и лозунгите не помагат. Промяната се случва е живата среща и общуване, във възможностите хората с увреждания да излизат „на светло”.

 

 

Стъпвайки на европейските практики и конвенции, работата на фондация „Де Пасарел“ е насочена изключително към решаване на проблемите, специфични за нашата страна, както и на всеки един индивид поотделно.