Мисия

 

Мисията на организацията е да подпомага изграждането на общество, което приема и подкрепя хората с увреждания, основано на принципа на солидарността и равноправието. Екипът на “Де Пасарел България” работи за реалното подобряване на условията за живот на хората с увреждания като подпомага дейността на администрацията, общините, доставчиците на социални услуги и неправителствените организации. Популяризира и подпомага прилагането на структуриран и иновативен подход в социалната сфера, ориентирани към качеството на услугата модели и икономически ефективни решения. Фокусът на нашата работа е основно в сферата на хората с интелектуални увреждания и тяхното социално включване, но експертизата ни е приложима във всички сфери на социалната работа и  се отнася до цялата сфера на публичните услуги. 

 

Визията на организацията е за устойчива промяна на условията, средата и нагласите в българското общество по отношение на хората с увреждания. Нагласата на екипа на Де Пасарел е, че това са предпоставките, които ще дадат възможност всеки човек с увреждане свободно да развива своя потенциал и да живее като пълноправен гражданин.