Ефективност и ефикасност

Създадени с цел подпомагане хората в неравностойно положение, социалните услуги не би следвало да бъдат една саморазвиваща се система. Те трябва да са насочени конкретно към специфичните нужди на хората, да са балансирани и съобразени спрямо естеството на потребностите, да предоставят разнообразна подкрепа във всички аспекти на жизнените потребности, да са организирани във взаимовръзка и разпределени равномерно за да осигуряват достъп до подкрепа навсякъде из страната.

 

Ние вярваме, че развитието на социалната подкрепа следва развитието на обществото и е непрестанен процес на усъвършенстване, чийто успех зависи от прилагането на икономически принципи и подходи.

 

Работатата на фондация „Депасарел“ е насочена към оптимизация на управлението на системата на социалните услуги,  както на държавно и общинско ниво, така  и на ниво конкретна услуга.

 

Нашата кауза е насочена към:

 

1. Оптимизиране предоставянето на социалната подкрепа за хората с интелектуални увеждания през разбирането за ефективност и ефикасност, като водещият измерител тук е качеството на живот

 

 

2. Предоставянето на социални услуги по начин, отговорен спрямо обществения ресурс и разходването му по-възможно най-оптималния начин. 

 

 

3. Дефиниране на социалните услуги, формите на подкрепа, както и тяхното планиране и разпространение.