<< обратно Новини

Качествен и сполучлив диалог за качеството в социалните услуги

 

На 18 декември 2014 г в Информационния център на Европейската комисия се проведе кръгла маса „Отвъд стандартите – качество и развитие на социалните услуги“, която събра повече от 60 професионалисти – доставчици, представители на потребителите, експерти, представители на МТСП,  АСП и общините.

Пред широката професионална общност бяха представени резултатите от проект на фондация „Де Пасарел България“, по който беше изработен Интегриран модел за мониторинг на качеството в социалните услуги. Моделът включва методологична рамка за изследване на качеството; Карта на качеството, която „превежда“ европейските принципи за качество в български контекст като формулира критерии и индикатори, чувствителни към спецификата на българските социални услуги; Въпросници за самооценка на доставчиците по отношение на резултата, процеса на доставка и организацията в услугата. Материалите са публикувани в печатно издание и на сайта на фондацията.

Кръглата маса започна с формулиране на обществените очаквания към социалните услуги. Калина Иванова и Ивона Вульпе от Глобална инициатива за психиатрия очертаха огромните нужди на потребителите, които имат най-различни незадоволени потребности и буквално очакват „всичко“ от услугата. Белег на професионализъм, обаче, е поставянето на реалистични граници, за да може доставчикът да работи ефективно и желанието за самооценка, което е първа стъпка към качеството. Красимира Величкова от Български дарителски хорум подчерта гъвкавостта на частните дарители, които стимулират с „умно даряване“ развитието на иновативни модели, но очакват държавата да подкрепи със своя ресурс тези иновации, които са доказали своята ефективност и полезност. С пластичин разкази за потребителите на Дневен център за хора с интелектуални затруднения "Светове" към фондация „Светът на Мария“ Цецка Радева показа, че качествената социална работа започва от споделените ценности и убеждението, че очакванията и представите за качеството на живот на всички хора са еднакви. Иван Нейков от Балкански институт по труда и социалната политика подчерта важността на стандартите като възможност за минимизиране на рисковете в социалната подкрепа и същевременно отбеляза уникалния характер на всяка социална услуга, която винаги е „ръчнна изработка“. Теодора Любенова от МТСП представи актуалните приоритетите в социалната политика, един от които е обекчаването на административната тежест върху доставчиците.

 

Евелина Варджийска презентира основните моменти на Интегрирания модел за мониторинг на качеството в социалните услуги. Ясно бяха разграничени понятията стандарти – минимални задължителни изисквания и критерии – идеални представи за оптималното функциониране на услугата и бе подчертано основното послание, че качеството на услугата е повече от спазването на минималните стандарти.

 

Във втората част на събитието бе дискутирано как е възможно да се прилага концепцията за качеството като развитие в социалните услугиМариета Димитрова от БЦНП подчерта, че променената парадигма в социалното дело -  от медицински към социален модел, при който правата на хората с увреждане са напълно зачетени, предполага съответстваща промяна в законодателството, тъй като в момента законът на практика не се вълнува от резултата от работата на социалните услуги, а съдържа единствено минимални стандарти, които още не са качество. Пламен Стоянов от SOS Детски селища България подчерта ключовото значение на доброто управление за постигането на качество при доставката на услуги. Елена Говедарева сподели,  как в община Банско социални услуги вече прилагат общата рамка, разработена по проекта, като я съобразяват гъвкаво и творчески със своите конкретни особености. Дани Колева от Национална мрежа за децата изтъкна участието на потребителите като ключова ценност в качествената социална работа. Кристина Николова, представител на Инспектората на АСП, сподели засиления интерес, който инспекторите проявават към елементи в социалните услуги, които надхвърлят равнището на формалния контрол на нормативно уредени стандарти и очертава нова наблюдаваща функция на Агенцията, която може да се осъществява спрямо критериите за качество като ориентир.

В третата част на кръглата маса беше очертана методологичната рамка за изследване на качеството и бяха представени разнообразни практически инструменти. Проблематиката на качеството е твърде сериозна и е важно усилията на отделните организации да бъдат разпознати, споделени и точно позиционирани. Доц. д-р Елица Димитрова, консултант на проектния екип, представи трите въпросника за самооценка на доставчиците като подчерта тяхната основна цел – да предизвикат вътрешен диалог върху качеството на услугата като първа стъпка към промяна и развитие. Борислава Гицова от НАСО представи разработените по техен проект принципи за качество в социалните услуги. Дейвид Бисет от сдружение „Еквилибриум“ показа нагледно, колко трудно е да се измери ефектът от работата на социалната услуга, поради влиянието на средата и затрудненията на някои потребители, особено деца или хора с интелекутални затруднения, да дават обратна връзка чрез стандартизирани инструменти. Алтернативата е находчиво интерпретиране на ценната информация, която ни дава всекидневното общуване с потребителите и наблюдението на „малките неща от живота“ в услугата.

 

В края на интензивния, но зареждащ с нови импулси и идеи ден, участниците се обединиха около тезата, че спазването на стандартите като задължителен минимум е много важно, но все още няма отношение към качество. Необходимо е доверие в професионализма на социалните работници, които гъвкаво и креативно да прилагат в работата си принципи, критерии и индикатори за мониторинг на качеството като елемент от непрекъснатия процес на развитие и усъвършенстване на доставчиците на социални услуги.

 

Кръглата маса е заключително събитие по проект „Стандарти за качество и инструменти за мониторинг в социалните услуги за хора с увреждания“, финансиран от Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с гражданското общество.