Новини

Сандъче с инструменти на социалния работник

06
април

виж още >>

Сандъче с инструменти на социалния работник

 

Фондация „Де Пасарел България“ продължава да развива своята програма „Мастър клас“.

 

Програмата създава възможности за среща  и обмяна на опит между холандски и български професионалисти в социалната сфера. Целта е с общи усилия и в интерактивно взаимодействие да да бъдат разработвани практични подходи и инструменти, свързани с конкретни важни теми на социалната работа.

 

През 2014 година са планирани три еднодневни семинара в следните тематични

области:

 • Комуникация с родителите на потребителите – м. май
 • Свобода на избор на потребителите и вътрешен ред в социалната услуга - през м. юли  
 • Приятелство и сексуалност в социалните услуги - м. декември

 

На сайта на фондацията ще бъдат публикувани допълнителни обяви за провеждането на семинарите. 

Ключови аспекти на качеството - реалност и перспектива

01
април

виж още >>

Ключови аспекти на качеството - реалност и перспектива

На 27 и 28 март в офиса на фондация „Де Пасарел България“ се проведоха вторите работни срещи на консултативните групи съответно на потребителите, доставчиците на социални услуги и представителите на централната и местна власт по проект „Стандарти за качество и инструменти за мониторинг на социални услуги за хора с увреждания“, реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

 

Основната цел на втората среща бе да се определят два до три ключови аспекта на качество, базирани на „Доброволната европейска рамка за качество на социалните услуги“, адресирането на които в най-голяма степен би повишило качеството на социалните услуги в България в момента. Участниците гласуваха за съответните аспекти, а резултатите в отделните групи имаха доста общи точки. И в трите групи като ключов аспект на качеството се избра „Квалификацията и развитието на персонала“ както и „Включването на потребителя“. Срещите продължиха в обсъждане и интерпретиране на съответните критерии и индикатори, за тяхното измерване.

 

Предстои трета финална среща на консултативните групи през юни.

 

Повече възможности за избор на потребителите


Професионалистите в социалните услуги могат реално да допринесат за зачитането на правата на хората с увреждания като създават повече възможности за избор на потребителите в ежедневието им.

 

Това е едно от посланията, около които се обединиха участниците в първото тридневно обучение по темата „Правата на хората с увреждания – как да гарантираме зачитането им в ежедневната работа на социалните услуги за възрастни?“, организирано в гр. София от 24 до 26 март 2014 г. като част от проект „Човешки права и качество на живот за хората с увреждания“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България със средства от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

 

Обучението се превърна във вълнуващо преживяване, което убеди 13 професионалисти от 8 социални услуги в София, Банско, Ловеч и Пазарджик, че зачитането на правата е не само уважение към достойството на хората с увреждания, но и самоуважение. Емоционалното изследване на правата като ценност бе надградено с професионални подходи и инструменти, които описват основните елементи на хуманната социална подкрепа, чиято сърцевина е зачитането на правата на хората с увреждания – цели и ценности на социалната услуга, политики и процедури, ясно разграничаване между аспектите на базисната грижа (подкрепа за живот, смислени занимания през деня, свободно време и рехабилитация), индивидуализиран подход към потребителя.

 

Радостно е, че голяма част от участниците споделиха плановете си да запознаят екипите в своите услугите със съдържанието на обучението, защото наученото им помогна да видят реални възможности за оптимизиране на политиките по зачитане на правата на хората с увреждания.

 

Предстои провеждането на още две подобни обучения, които се организират от 9 до 11 април 2014 г. във Велико Търново и от 23-до 25 април 2014 г. в Стара Загора.

Зачитане на правата на хората с увреждания в ежедневната работа на социалните услуги

 

Фондация „Де Пасарел България“ организира тридневно обучение на тема „Правата на хората с увреждания – как да гарантираме зачитането им в ежедневната работа на социалните услуги за възрастни?”. Събитието ще се проведе от 24 до 26 март 2014 г. в гр. София, в обучителен център „Есенс“, ул. „6-ти септември“ 37. Поканени са за участие представители на общини и НПО, които са доставчици на социални услуги за възрастни.

Обучението се организира в рамките на проект „Човешки права и качество на живот на хората с увреждания“ , финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България със средства от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Програмата на обучението е разработена въз основа на създадения в рамките на проекта Модел за социална работа, ориентирана към правата на хората с увреждания и включва 5 основни теми, които са организирани в 11 работни сесии:

 • Човешко достойнство и права на човека
 • Специфична защита на правата на хората с увреждания
 • Ценности, цели и принципи на социалната работа с човешко лице.
 • Управленски подходи и инструменти за гарантиране на правата на хората с увреждания при предоставяне на социалната услуга
 • Професионални подходи и инструменти за гарантиране на правата на хората с увреждания в ежедневната работа на социалните услуги.

По всяка тема са предвидени презентации, дискусии и групова работа. Участниците ще имат възможност да се запознаят с конкретни инструменти, които да оптимизират работата в социалните услуги по отношение на зачитането на правата на хората с увреждания.

Предстои организирането на още две обучения по същата тема през месец Април, които ще се проведат в гр. Велико Търново и гр. Стара Загора.

За повече информация: Нели Илкова, координатор, email: n.ilkova@depasarel.bg, тел. 02/ 46-52-263, 0897 088 118. 

Де Пасарел България подкрепя екипите на новите социални услуги на територията на община Монтана в процеса на преместване и първоначална адаптация на децата и младежите от специализираните институции

Всяка нова ситуация поражда несигурност. Община Монтата е на прага на голяма промяна – стартиране на три нови услуги ЦНСТ и едно защитено жилище по проект „Моят дом – 3 ЦНСТ за деца с увреждания и ЗЖ“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Около четиридесет души персонал вече са преминали през обучения по проект „Детство за всички“ и започват работа в новите услуги. Те трябва да се осмелят да направят скока от теория към практика като се запознаят с документацията на очакваните деца, установят контакт с хората, които са се грижили за тях до момента и лично се запознаят с децата, които ще заживеят в новия си групов дом.

 

На 25 февруари 2014 г. консултанти на фондация „Де Пасарел България“ оказаха подкрепа на екипите на новите услуги в община Монтана в тази трудна ситуация. В интерактивни дискусии бяха подчертани основните характеристики на качествените услуги от семеен тип. Специфичното прилагане на индивидуалният подход в момента на преместване и първоначална адаптация на децата изисква насочване на вниманието на екипите към няколко основни акцента:

 

 • интензивно общуване с детето
 • внимателно и задълбочено наблюдение на отношенията и поведението му в новата услуга,
 • споделяне и документиране на събраната информация.

По този начин може да бъда създадена конкретна основа за качествено индивидуално планиране на подкрепата за децата в новите услуги след първоначалната им адаптация.

виж още >>