Новини

Насърчаване на иновациитe за подобряване на качеството на социалните услуги

В рамките на проект „Традиции и иновации в предоставянето на социални услуги за лица с увреждания“, финансиран по ОПРЧР експерти от фондация „Да Пасарел България“ и „Де Пасарел Холандия“ разработиха за община Лом Иновативен модел за ефективно предоставяне на услуги в координация между секторите за социално включване на хора с увреждания. Моделът анализира възможностите и предизвикателствата на конкретната ситуация в община Лом и очертава хоризонти на развитие на социалните услуги в духа на актуалните принципи и критерии за качество, разработени от професионалисти в  Европейския сюъз.

 

И най-добрата теория, и най- иновиативният модел не биха могли да променят качеството на социалните услуги, ако професионалистите не са мотивирани да положат целенасочени съвместни усилия, за да се случи промяната. Точно това беше основният фокус на двудневното обучение за общински служители и представители на услуги от община Лом, проведено от Уилям Барслаг и Миряна Маламин-Сирийски на 26 и 27 септември в гр. Белоградчик.

Участниците се запознаха с основните принципи и елементи на Иновативния модел. Работиха съвмество върху мисия и визия за развитието на социалните услуги в общината. Изследваха основни принципи и механизми в организацията на работа в социалните услуги – партньорство, координация, комуникация, планиране, управление на качеството.

 

Посочените от обучителите многобройните конкретни примери от живия опит на холандската организация и от познати добри практики на български социални услуги подкрепиха мотивацията на участниците, че промяната е възможна и зависи изцяло от техния ангажимент и усилия в ежедневната работа в услугита на територията на община Лом.

 

През месец октоври предстоят още две подобни обучения за професионалисти от услугите за възрастни и от общинските услуги за деца.

Ефективна помощ за подкрепена трудова заетост на хората с увреждания

Какво представлява подкрепената трудова заетост, кои са основните принципи при реализирането й  и какви са предизвикателствата пред специалистите в този сегмент на социалните услуги? Това са част от въпросите, които бяха засегнати на обучителния семинар „Подкрепена трудова заетост за хора с интелектуални увреждания“, част от програмата „Мастър клас“ на фондация „Де Пасарел България“, който се проведе на 20 септември 2014 г. в Дневен център за хора с интелектуални затруднения „Светове“ в гр. София, с любезното съдействие на фондация „Светът на Мария“.

В събитието взеха участие 21 представители на доставчици на социални услуги, които целенасочено подпомагат  хора с увреждания в процеса на търсене на работа като начин за подобряване на качеството им на живот.

 

Своя опит в осъществяването на подкрепа за трудова заетост споделиха холандските експерти Хенриет Коден и Вилко де Хаас. Процесът на рефлексия върху българския и холандски опит и възможностите за трансфер в контекста на българските социални услуги беше фасилитиран от експерт на фондация "Де Пасарел България".

Участниците дискутираха детайлно принципите, елементите и етапите на ефективната подкрепа за успешна трудова заетост, ключов момент при която е подкрепата и за двете страни – както за потребителя, така и за работодателя. Фокус при подкрепата на клиента е формирането на заинтересованост у него и изграждането на доверие, докато при работодателя акцентът се поставя предимно върху изграждане на умения за комуникация и за адаптиране на работната среда към нуждите на хората с интелектуални увреждания.

 

Българските и холандските професионалисти дискутираха в неформална обстановка и конструктивен  дух, а интерактивните моменти в програмата предоставиха емоционални и приятни възможности за учене от опит.

Подкрепена трудова заетост за хора с интелектуални увреждания

Поредното събитие по програма „Мастър клас“ на фондация „Де Пасарел България“ за 2014 година ще привлече вниманието на професионалистите в социалната сфера върху темата за подкрепената трудовата заетост на хората с интелектуални увреждания. Работният семинар се организира с любезното съдействие на нашите партньори от фондация „Светът на Мария“ и ще се проведе на 20 септември 2014 година от 9:30 до 17 ч. в Дневен център „Светове“ в София, ул. „Рикардо Вакарини“ № 8.

Хенриет Коден и Вилко де Хаас, експерти от фондация „Де Пасарел Холандия“, ще споделят своя опит от прилагане на професионални подходи за успешно осъществяване на подкрепена трудова заетост на хора с интелектуални увреждания.

Заедно с българските професионалисти ще бъдат изследвани възможностите за прилагане на подобни подходи при конкретните условия на социалните услуги, в които те работят. В края на семинара участниците ще получат сертификати.

Фондация „Де Пасарел България“ осигурява кафе паузи за участниците в семинара, които сами поемат своите пътни и дневни разходи.

 

Можете да се запишете за участие до 10 септември 2014 г. като попълните и изпратите заявка за участие.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Евелина Варджийска на тел. 0897088120 или e.ivanova@depasarel.bg.

Зачитането на правата на хората с увреждания реално подобрява качеството на социалните услуги

В една и съща законова рамка социалните услуги предоставят различно качество на подкрепа. На какво са дължат тези разлики? И по какъв начин вниманието към правата на хората с увреждания променя ежедневната работа в социалните услуги?

 

Отговори на тези въпроси бяха дадени на пресконференция, организирана от фондация „Де Пасарел България“ на 29.07.2014 г. за представяне на резултатите от приключилия наскоро проект „Човешки права и качество на живот за хората с увреждания”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България със средства от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

 

Повече информация за проекта можете да намерите на нашия сайт след като се регистрирате.

 

В пресконференцията взеха участие Фреди Уулс, директор на „Де Пасарел“ (Холандия), Миряна Сирийски и Евелина Иванова-Варджийска от екипа на фондация „Де Пасарел България“ – обучители и изследователи по проекта, Елена Говедарева, ръководител на защитеното жилище за възрастни с интелектуални затруднения в гр. Банско, Капка Георгиева, директор на СУПЦ „Св. Княз Борис“ в София.

 

Анализът на резултатите от проекта показва, че социалните работници познават добре правата на хората с увреждания на теория, но се чувстват неуверени при тяхното прилагане на практика.  Все още в ежедневието на услугите се усеща влиянието на медицинския подход, който акцентира върху сигурност, чистота и хигиена. Подценени са нормалността и здравия разум като основни принципи за социална работа с човешко лице.

 

Радостно е, че съществува услуги, за които зачитането на правата на хората с увреждания е ежедневна практика. Екипите на добре работещите услуги не се задоволяват с минималните административни изисквания, а откриват свои творчески иновативни решения.

 

Целта на екипа на защитено жилище за хора с интелектуални увреждания в Банско, ръководено от Елена Говедарева е постигане на максимална нормалност в ежедневието и превръщането на услугата в уютен дом. Един от начините за постигането на тази цел е активното включване на потребителите в организацията на храненето, което се осъществява в шест стъпки:

  1. Събиране на предложения за седмично меню от потребителите.
  2. Изготвяне на окончателното меню от потребители, социален работник и медицинско лице
  3. Изчисляване на необходимото количество продукти
  4. Изготвяне на официална заявка
  5. Пазаруване според заявката
  6. Приготвяне на храната по домашен рецептурник, в който рецептите са представени достъпно за потребителите чрез визуализиране и количеството на продуктите е изразено в практични домашни мерки.

Христо Петров и Бойка Велинова са потребители на СУПЦ „Св. Княз Борис“ в София. Христо учи в професионална шивашка паралелка на масово училище и се справя се отлично. Бойка е изучила професиите санитар и шивач, но предпочита да се занимава с малки деца или животни. Тъй като има затруднения в общуването е насочена от професионалистите към доброволна трудова заетост във ветеринарна клиника, където се труди с удоволствие. Скоро ще започне работа на трудов договор. „Нашите младежи започнаха да мечтаят!“, споделя Капка Георгиева, директор на СУПЦ.

 

Всичко това е възможно, защото Капка е успяла да промени ръководената от нея услуга така, че да предоставя подкрепа, която развива оптимално възможностите на младежите с леки интелектуални увреждания между 14 и 29-годишна възраст като зачита правото им на образование, труд и социално включване.

 

За Фреди Уудс промяната е възможна и в рамките на съществуващата нормативна уредва  в тази услуги, където социални работници задават на потребителите въпроса „защо” и се вслушват в неговия отговор. Понякога този отговор не е вербален. Тогава социалният работник би трябвало да го вижда с очите си и да го усеща в сърцето си. 

По-качествена подкрепа за потребителите чрез индивидуално планиране и ефективно екипно взаимодействие

Индивидуалното планиране и ефективното екипно взаимодействие са темите, които бяха в центъра на обучение, организирано от фондация „Де Пасарел България“ в Равда от 11 до 13 юли 2014 г. В него взеха участие екипът на Комплекс за психично-здравни услуги в общността, кв. „Бряг“, гр. Търговище и членове на УС на Търговищко дружество за психично здраве.

Участниците в обучението се запознаха с модела за индивидуално планиране, който поставя в центъра на социалната работа желанията, потребностите и възможностите за развитие на потребителя. Работата премина в атмосфера на диалогичност, откритост в общуването и желание за споделяне и учене. Балансирани бяха ключови за качеството на социалната работа и индивидуалното планиране съдържателни аспекти и занимателни игрови активности, които допринесоха за сплотяване на екипа и създадоха възможности за учене от преживяване.

В резултат от обучението участниците осъзнаха разликата между грижата, която потенциално води до зависимост на потребителя от помагащия и подкрепата, чрез която той може да постигне независимост и самостоятелност. Изразена бе готовност за проявяване на повече търпение в общуването с потребителите и за формулиране на цели за тяхното личностно развитие в индивидуалните им планове. Трите дни на споделени преживявания допринесоха за подобряване на мотивация за работа в екипа и за по-конструктивно колегиално взаимодействие в процеса на работа.

Предстои разработването и осъществяването на цялостна обучителна програма за подкрепа на екипа на комплекса в Търговище от страна на фондация „Де Пасарел България“.