Контролът върху качеството на социалните услуги – въпрос на външна намеса или вътрешен стремеж към усъвършенстване?

 

На участниците в първата и втората работни срещи на консултативните групи бяха представени двата възможни подхода за определяне на качеството (единият - основан на регулации, а другият - основан на процесно мислене). Представителите на потребители, доставчици и централната и местна власт се съгласиха, че първият подход не насърчава новаторство и споделено знание, докато вторият е по-подходящ от гледна точка на постигане на качество не само като краен резултат, но и на всички нива на доставка на социалнитите услуги. 

Какво е вашето виждане по въпроса за контрола на качеството?

Вход

 
 
 

КОМЕНТАРИ

Hermina Emiryan

Аз смятам, че за да може една организация (независимо дали тя е доставчик на социална/друга услуга или е бизнес) да търпи развитие тя трябва да основава работата си именно на процесния подход и да търси обратна връзка какво от външните си (потребители, семействата им др.), така и от вътрешните си клиенти (служители, експерти и др.). Така се развива и новаторския дух и креативността, търсят се интересни решения на проблемите и се разширяват границите. Има много неща, които могат да бъдат направени в рамките на съществуващите регулации, за да се подобри качеството на услугите и качеството на живота на хората с увреждания (както впрочем и на всички нас).