Дефиниция за "качество" и определение за "социална услуга"

 
С проект "Стандарти за качество и инструменти за мониторинг на социални услуги за хора с увреждания" фондация Де Пасарел България си поставя за цел да зададе общ език за качеството на социалните услуги, на който да дискутират всички заинтересованис трани. След сериозно документално проучване бяха предложени следната дефиниция за качество и определение за социална услуга. 
 

"Качеството на нещо може да се определи чрез сравняване на набор от вътрешно присъщи характеристики спрямо набор от изисквания. Ако тези вътрешно присъщи характеристики отговарят на всички изисквания, постигнато е високо или отлично качество. Ако тези характеристики не отговарят на всички изисквания – постигнато е по-ниско или лошо ниво на качество." (Дефиниции ISO 9000, 9001, и 9004 за управление на качеството ProxiomResearch Group Limited (2001 - 2010))

 

„Социални услуги от общ интерес са основните услуги, предоставяни пряко на лицето, които се изразяват в предоставяне на персонализирано съдействие в помощ на социалното приобщаване и защита на основните права.

Те включват:

  • съдействие за лицата, срещащи лични затруднения или кризи;
  • дейности, чрез които на засегнатите лица се дава възможност за пълно реинтегриране в обществото и, по-специално, на трудовия пазар. Тези услуги имат допълваща и помощна функция по-специално спрямо ролята на семействата в грижите им за най-младите и най-възрастните членове на обществото. 
  • дейности за интегриране на лицата с дълготрайни здравословни проблеми или увреждания.
  • социално жилищно настаняване, посредством осигуряване на жилища за граждани в неравностойно положение или групи лица в по-неблагоприятно социално положение.“ (Дефиницията е съгласно: Изпълнение на Лисабонската програма на Общността: социални услуги от общ интерес в Европейския съюз“, COM(2006)177) 
 
 
Какви са вашите коментари?

Вход