Гласувайте за ключовите аспекти на качеството на социалните услуги в България. Кои са аспектите, които според вас изискват най-спешни мерки в контекста на българската действителност?

 

Участниците на мартенската работна среща на консултативните групи по проект „Стандарти за качество и инструменти за мониторинг на социални услуги за хора с увреждания“ бяха помолени да гласуват за до 5 ключови аспекта за качество.

 

На представителите на потребителите на социални услуги, представителите на държавно-делегирани и частни доставчици на социални услуги, както и представители на МТСП, АСП и няколко Общини от страната бяха раздадени по 5 стикера, с които да гласуват за най-важните според тях аспекти на качеството. Във всяка от трите групи бяха обсъдени по три аспекта, получили най-много гласове.

 

Кои аспекти бихте избрали вие?

Цялата рамка на качество с предложените принципи и аспекти можете да видите тук.

 

Ето и резултатът по групи:

 

Група на потребителите:

 • 2.2.Квалификация и развитие на персонала
 • 4.1.Идентифициране на желанията на потребителя
 • 3.1.Участие на потребителя

 

Група на представителите на централната и местна власт:

 • 1.2.Политика за качество
 • 2.2.Квалификация и развитие на персонала
 • 3.1.Участие на потребителя

 

Група на доставчиците:

 • 2.2.Квалификация и развитие на персонала
 • 1.2.Политика за качество
 • 3.1.Участие на потребителя

виж още >> >>

Дефиниция за "качество" и определение за "социална услуга"

С проект "Стандарти за качество и инструменти за мониторинг на социални услуги за хора с увреждания" фондация Де Пасарел България си поставя за цел да зададе общ език за качеството на социалните услуги, на който да дискутират всички заинтересованис трани. След сериозно документално проучване бяха предложени следната дефиниция за качество и определение за социална услуга. 
 

"Качеството на нещо може да се определи чрез сравняване на набор от вътрешно присъщи характеристики спрямо набор от изисквания. Ако тези вътрешно присъщи характеристики отговарят на всички изисквания, постигнато е високо или отлично качество. Ако тези характеристики не отговарят на всички изисквания – постигнато е по-ниско или лошо ниво на качество." (Дефиниции ISO 9000, 9001, и 9004 за управление на качеството ProxiomResearch Group Limited (2001 - 2010))

 

„Социални услуги от общ интерес са основните услуги, предоставяни пряко на лицето, които се изразяват в предоставяне на персонализирано съдействие в помощ на социалното приобщаване и защита на основните права.

Те включват:

 • съдействие за лицата, срещащи лични затруднения или кризи;
 • дейности, чрез които на засегнатите лица се дава възможност за пълно реинтегриране в обществото и, по-специално, на трудовия пазар. Тези услуги имат допълваща и помощна функция по-специално спрямо ролята на семействата в грижите им за най-младите и най-възрастните членове на обществото. 
 • дейности за интегриране на лицата с дълготрайни здравословни проблеми или увреждания.
 • социално жилищно настаняване, посредством осигуряване на жилища за граждани в неравностойно положение или групи лица в по-неблагоприятно социално положение.“ (Дефиницията е съгласно: Изпълнение на Лисабонската програма на Общността: социални услуги от общ интерес в Европейския съюз“, COM(2006)177) 
 
 
Какви са вашите коментари?

виж още >> >>

Контролът върху качеството на социалните услуги – въпрос на външна намеса или вътрешен стремеж към усъвършенстване?

На участниците в първата и втората работни срещи на консултативните групи бяха представени двата възможни подхода за определяне на качеството (единият - основан на регулации, а другият - основан на процесно мислене). Представителите на потребители, доставчици и централната и местна власт се съгласиха, че първият подход не насърчава новаторство и споделено знание, докато вторият е по-подходящ от гледна точка на постигане на качество не само като краен резултат, но и на всички нива на доставка на социалнитите услуги. 

Какво е вашето виждане по въпроса за контрола на качеството?

виж още >> >>

Кое е по-важно за постигане на качество на социалната услуга – да се покрие предварително зададен стандарт или стандартът да е предварителното условие, което да се надгражда?

В края на месец януари се проведе първата от три предвидени срещи за тази година на Консултативни групи на: потребителите на социални услуги, доставчиците на социални услуги и представителите на държавната и местната власт.  Участниците и в трите срещи се съгласиха, че в рамките на дискусията ще се избягва ползване на термина „стандарт“, тъй като той се асоциира със задоволителното в масовия случай постигане на зададен минимум, което само по себе си не гарантира постигане на търсено високо качество на услугата. 

Очакваме вашите мнения.

виж още >> >>