Актуални

 

 

Проект „Стандарти за качество и инструменти за мониторинг на социални услуги за хора с увреждания”

 

Проектът „Стандарти за качество и инструменти за мониторинг на социални услуги за хора с увреждания” е финансиран с грант на стойност  69 570 лв. от Фонда за реформи, свързани с гражданското общество на Българо-швейцарска програма за сътрудничество и стартира през септември 2013 г. със срок на изпълнение 18 месеца.

 

 В рамките на проекта се изследват аспектите на качеството на социалните услуги на три нива – от гледна точка на потребителите, от гледна точка на доставчиците на социални услуги и от гледна точка на държавните институции. Амбицията на проекта е да се постигне обща визия на всички заинтересовани страни по отношение на индикатори и инструменти за оценка на качеството. Този инструментариум ще е в подкрепа на професионалистите за самооценка на социалната услуга, както и за постигане на високо ниво на професионализъм.

 

Дейностите, които предвижда проектът включват провеждане на конференция на тема „Качеството на социалните услуги – формалност, реалност или стремеж” и реализиране на 3 консултативни групи от специалисти, които ще заседават по 3 пъти, за да излязат с конкретни предложения и формулировки. В рамките и за целите на проекта се стартира дебатен форум, в който специалисти, доставчици и потребители, както и широката аудитория, могат да споделят и обсъждат предизвикателствата и опита си по отношение качеството на живот за хора с увреждания. 

 

 


 

Проект „Човешки права и качество на живот за хората с увреждания”

 

Проектът е финансиран по програма за развитие на НПО в България със средства от финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

Изпълнява се от Де Пасарел България и е на обща стойност 16 572,85 евро.

Срокът на изпълнение е август 2013 – юли 2014 г.

 

Проектът „Човешки права и качество на живот за хората с увреждания”  ще разработи и приложи иновативен модел за социална работа, който стъпва на  Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана в България през февруари 2012 г. и  европейската практика в предоставянето на социални услуги за хора с увреждания.  Моделът за социална работа, разработен по проекта, ще подпомага социалните работници в това да разпознават и подхождат в ежедневната си работа към човека с увреждане съобразно неговото достойнство и права.

 

Моделът за социална работа включва приложен инструментариум за социална работа, която поставя човека в центъра на услугата и в това число: методология за индивидуално планиране; инструментариум за измерване степента на удовлетвореност на потребителите от социалната услуга и процедура за зачитане свободата на волята и личността на лицето.

 

Моделът ще бъде на разположение за ползване в началото на 2014 г. като за целта се предвижда пускането на специален уебсайт на проекта. Предвидени са 4 обучения за социални работници от социални услуги в цялата страна. Участието в обученията се покрива по проекта, а след обучението за участниците е предвидена и супервизия.

 


 

 

Програма за въвеждане на ефективен модел за индивидуално планиране на грижата в социалните услуги

Фондация Де Пасарел България и Столична община реализират партньорската програма „Програма за въвеждане на ефективен модел за индивидуално планиране на грижата в социалните услуги и софтуерно приложение за индивидуално планиране  „АППИ“ в социалните услуги в общността и специализираните институции за хора с увреждания, предоставяни от Столична община или управлявани от външни доставчици”.

Общата цел на програмата, която се осъществява в периода септември 2012 – декември 2014 г., е да допринесе за повишаване качеството на социалните услуги за хора с увреждания в Столична община, а специфичните цели са:

  • Подобряване на процеса на индивидуално планиране като ключов елемент в осигуряването на по-високо качество на грижата за хората с увреждания в социалните услуги.
  • Улесняване на процеса на индивидуално планиране чрез неговото структуриране посредством въвеждане на специализиран софтуер „АППИ“.
  • Запознаване на професионалистите в социалните услуги с ефективни подходи на работа при изготвяне на индивидуален план за грижа.

 

Програмата е насочена към всички двадесет и една социални услуги и специализирани институции за хора с увреждания (държавно делегирана дейност), предоставяни на територията на Столична община и обхваща следните основни дейности:

  • обучения в индивидуално планиране и приложение на специализирания софтуер,
  • консултации и супервизия на процеса на индивидуално планиране и приложението на специализирания софтуер,
  • техническа помощ при ползване на софтуера.