Приключили

Проект „От планиране към ефективно доставяне на социални услуги в общността за хора с интелектуални затруднения” (Проект МПАП)

2010 – 2012 г.

Двугодишен проект финансиран от Холандското Министерство на външните работи по Програма Матра  с изпълнител българо-холандски екип, ръководен от холандската организация Де Пасарел.

 

Проект МПАП започна през 2010 г. с въпроса на Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане: Как можем да оптимизираме предоставянето на социалните услуги за хора с увреждания, така че да осигурим по-добър достъп до социалните услуги и по-добро качество на услугите.

Проведените по проекта анализи показаха, че системата на социалните услуги функционира с много ниска ефективност, както и че комбинация от мерки в средносрочен порядък ще доведе до постигане с 40 % на по-голяма ефективност и ефикасност и ще осигурят възможност при същия обем вложени държавни средства поне още 3 700 лица с увреждания да ползват социални услуги.

В отговор на въпроса бяха проведени редица срещи, дискусии, анализи и  изследвания с участие на експерти от Министерството на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане, представители на общини, НПО и УНИЦЕФ.

 

Резултати

  1. Анализ на управлението, ефективността и ефикасността на социалните услуги описани в „Доклад за управлението, ефективността и ефикасността на системата на социалните услуги за хора с увреждания”.
  2. Консултиране на Държавна агенция за закрила на детето по изготвяне на Визията за деинституционализация, Плана за действие към нея и проект „Детство за всички”.
  3. Консултации за въвеждане на нормативни промени в сферата на социалните услуги.
  4. Разработени инструменти, които да подпомогнат ефективното и ефикасно предоставяне на социални услуги на местно ниво и оптимизирането на системата на социалните услуги на национално ниво.

-          Концепция за организация на финансирането на принципа „парите следват клиента”;

-          Концепция за обективно оценяване на потребностите от социални услуги на хора с увреждания;

-          Концепция за развитие на социалните услуги, насочено към постигане на базисна социална инфраструктура;

-          Концепция за подобряване на доставката на социални услуги на местно ниво.

     5. Разработена концепция и софтуер за мониторинг на продуктивността на социалните услуги (АМИ)

      

Обосновка на проекта

През последните години в България са направени съществени промени в системата за социални услуги. Концепцията за социални услуги в общността се идентифицира на политическо ниво като инструмент за постигане на желаната деинституционализация и като гарант за свободата, защита на човешките права, социалното включване и благоденствие на децата и възрастните с интелектуални затруднения. Разработени са редица политически документи с цел да осигурят развитието на нови социални услуги в общността като алтернатива на институционализираната грижа.

Въпреки тези усилия, на практика хората с увреждания все още са в значително по-голям риск от бедност, социално изключване и дискриминация. Проблемите, които среща тази група се проявяват в бездомност, безработица, лошо или липса на образование и социално изключване. Основните проблеми са липсата на адекватни и разнообразни социални услуги в общността и (в следствие) институционализацията, особено на деца в ранна възраст.

      

Описание на проектната намеса

Въз основа на описаната ситуация проект „От планиране към ефективна доставка на социални услуги в общността за хора с интелектуални затруднения” има за цел да подпомогне разработването и осъществяването на политики касаещи тези социални услуги и развитието им на местно ниво.

     

Дейности по проекта

1.         Разработване и осъществяване на практически инструменти, с които местната власт да управлява и бюджетира доставката на услуги в общността за хора с интелектуални затруднения.

2.         Разработване и осъществяване на модел за координация и механизъм за сътрудничество между актьорите на местно ниво за ефективното и ефикастно доставяне на услуги в общността.

3.         Разработване и осъществяване на набор от инструменти, с който Агенцията за социално подпомагане да ръководи и контролира на национално ниво децентрализираната доставка на социални услуги за хора с интелектуални затруднения.

4.         Разработване и доколкото е възможно внасяне на необходимите подобрения в законовата рамка за доставката на социални услуги за хора с интелектуални затруднения.

5.         Разработване на План за действиe на Агенциата за социално подпомагане за формулиране и осъществяване на Резултат 1 и Резултат 2 на национално ниво.

 

Бенефициенти и заинтересовани страни

Основни бенефициенти на проекта са Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и неговата Агенция за социално подпомагане (АСП). Други страни включени по проекта са Министерство на здравеопазването, Mинистерство на образованието, науката и младежта, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Община Ловеч, Община Пазарджик и общiна Благоевград, посолството на Кралство Холандия и други организации и институции.  Осъществява се координация с други подобни проекти и дейности като тези на УНИЦЕФ.

 

Проектът се осъществява от холандски и български експерти на De Passerel, АО Consultants for Development, Институт за социални услуги в общността, Български център за нестопанско право и други организации и НПО, където е необходимо.

 

Проектът се финансира от Министерството на външните работи на холандия, представлявано от Agentschap NL/EVD Internationaal.